Стинциляційні матеріали для пошуку рідкісних подій

      В експериментах "низькофонової" фізики елементарних частинок проводяться активні дослідження, спрямовані на впровадження нового типу детекторів, здатних розрізнити слабкий та надзвичайно рідкісний сигнал взаємодії на фоні значної радіоактивності, зумовленої сторонніми чинниками, як-то геологічний, космогенний чи антропогенний. Існує перспективна методика, яка полягає в одночасному вимірюванні фононного (взаємодія частинки з ядрами) та фотонного відгуку (взаємодія α-, β- і γ- випромінювання з електронами), що виникають у сцинтиляційному кристалі внаслідок взаємодії з іонізуючим випромінюванням чи частинкою. Саме сцинтиляційний кристал є ключовим елементом детектору. Тому цілком очевидно, що пошук, розробка та вивчення перспективних сцинтиляційних матеріалів - важлива передумова для успіху майбутніх експериментів у цій ділянці. Налагоджене тісне співробітництво між НТК «Інститут монокристалів» НАН України і Національної лабораторії Гран-Сассо (Італія) у галузі отримання низькофонових кристалів для сцинтиляційно-фононних детекторів пошуку рідких ядерних подій. За замовленням італійської сторони нашими співробітниками в лабораторії Гран-Сассо було синтезовано особливо чисті оксиди, з яких вже в нашому інституті були отримані кристали вольфраматів і молібдатів (ZnWO4, ZnWO4:Sm, PbWO4, ZnMoO4 ), частина з них у цей час уже передані в Італію і використовуються в болометричних експериментах. Такі кристали є дуже перспективними для використання у міжнародному проекті EURECA для пошуку частинок темної матерії. Також в лабораторії Гран-Сассо розпочато випробування низькофонових сцинтиляторів на основі ZnSe, збагаченого ізотопом 82Se, які виготовлено в НТК «Інститут монокристалів». Такі кристали можуть бути використані для проекту з пошуку безнейтринного подвійного бета-розпаду "Люцифер" (LUCIFER).