Відбувся захист кандидатської дисертації

У середу 22 квітня відбувся захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України Максимчука Павла Олеговича на тему "Формування люмінесцентних центрів у нанокристалах CeO2-х.". Науковий керівник - к.ф.-м.н. Масалов А.О.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. – Інститут монокристалів НАН України, Харків, 2015.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу кисневої стехіометрії та розміру діелектричних оксидних нанокристалів CeO2-х на
формування їхніх люмінесцентних властивостей. Показано, що у нанокристалах CeO2-х формуються два типи оптичних центрів різної природи: комплекс з переносом заряду Се4+-О2-, та іони Се3+, стабілізовані кисневими вакансіями, причому відновлення іонів церію в CeO2-х до стану Се3+ відбувається за механізмом утворення кисневої вакансії у першій координаційній сфері іона. Встановлено, що співвідношення інтенсивностей смуг люмінесценції комплексу з переносом заряду Се4+-О2- і іонів Се3+ суттєво залежить від кисневої нестехіометрії.
Двома незалежними спектроскопічними методами, а саме – за інтенсивністю 5d→4f люмінесценції іонів Се3+ та з використанням іона Eu3+ в
якості спектроскопічного зонда локального оточення катіонних центрів, показано, що концентрація кисневих вакансій у CeO2-х зростає зі зменшенням розміру нанокристалів.

Ключові слова: люмінесценція, нанокристал, рідкісноземельний іон, оксид церію, киснева вакансія, комплекс з переносом заряду.

З авторефератом дисертації Максимчука П.О. можна охнайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!