Відбувся захист кандидатської дисертації

У четвер 04 червня відбувся захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника ДНУ НТК "Інститут монокристалів" НАН України Петрової Олесі Миколаївни на тему "Реакції α-аміноазолів з перхлоратами 4-оксобенз[1,3-e]-оксазинію та трикомпонентні конденсації з циклічними СН-кислотами і гліоксалями в синтезі азолоазинів.". Науковий керівник - доктор хімічних наук, професор Ліпсон Вікторія Вікторівна.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Державний вищий навчальний заклад  «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровськ, 2015.

У дисертаційній роботі досліджено спрямованість взаємодії 3(5)-амінопіра-золів, 3-аміно-1,2,4-триазолу та 2-амінобензімідазолу з перхлоратами 4-оксобенз-[1,3-e]оксазинію, а також у трикомпонентних конденсаціях з гідратами гліоксалю, арилгліоксалів та циклічними β-дикарбонільними сполуками – 2,2-диметил-1,3-діок-сан-4,6-діоном, циклогексан-1,3-діонами та індан-1,3-діоном. Запропоновано методи синтезу нових похідних піразоло[3,4-d]піримідинів, піразоло-, триазоло[1,5-a]-[1,3,5]триазинів, а також частково гідрогенізованих 4-ароїлзаміщених піразоло[3,4-b]піридин-6-онів, -[3,4-b]хінолін-5-онів, 5-ароїл-6-оксопіразоло[1,5-а]хіназолінів, ін-доло[1,2-с]азоло[1,5-а]хіназолін-8,10-діонів та 4-ароїліндено[1,2-b]піразоло[4,3-e]пі-ридин-5(2H)-онів, що ґрунтуються на доміно-реакціях, які характеризуються висо-кою регіоселективністю. Виявлено нову псевдо-чотирикомпонентну регіоселектив-ну циклоконденсацію між циклогексан-1,3-діонами, моноциклічними α-аміноазола-ми і гліоксальгідратом, в якій утворюється нова гетероциклічна система – індоло-[1,2-с]азоло[1,5-а]хіназолін-8,10-діонова. Вивчено хімічні перетворення синтезова-них речовин в умовах реакцій окиснення, відновлення, електрофільного заміщення і нуклеофільного приєднання по карбонільній групі. Проведено віртуальний скринінг нових сполук методом молекулярного докінгу на предмет виявлення серед них потенційних інгібіторів ферменту 11β-HSD1 – перспективної мішені для створення антидіабетичних засобів.

Ключові слова: α-аміноазоли, перхлорати 4-оксобенз[1,3-e]оксазинію, гліоксальгідрат, арилгліоксалі, циклічні СН-кислоти, азолоазини, доміно-реакції, регіоселективність.

З авторефератом дисертації Петрової О.М. можна охнайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!