Відбувся захист кандидатської дисертації

У середу 04 листопада відбувся захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК "ІМК" НАН України Лазарєва Ігоря Вікторовича на тему "Молекулярні полікристалічні сцинтилятори, отримані гарячим пресуванням". Науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук, професор Галунов М.З..

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню задачі оптимізації технологічних підходів отримання полікристалічних сцинтиляційних матеріалів для реєстрації короткопробіжного іонізуючого випромінювання, яке є одним з найбільш небезпечних випромінювань. Було досліджено вплив умов приготування вихідного матеріалу (монокристалічних Ван-дер-Ваальсових гранул) і параметрів пресування на характеристики полікристалічних сцинтиляторів. Досліджено можливі способи отримання вихідного матеріалу для виготовлення полікристалічних сцинтиляторів стильбену, антрацену, неактивованого та активованого 1,4-дифеніл-1,3-бутадієном п- терфенілу.
Показано, що застосування зонної плавки для одержання сировини, без стадії вирощування монокристалу знижує вартість виробництва полікристалічного сцинтилятора і дозволяє отримувати полікристалічні сцинтилятори з більш високими значеннями світлого виходу.
Показано, що зниження тиску пресування від 200 до 20 МПа збільшує світловий вихід полікристалічних сцинтиляторів стильбену і антрацену на 20-35%, а полікристалічних сцинтиляторів n- терфенілу в межах 10%. Встановлено, що при оптимальних значеннях тиску (від 20 до 30 МПа) світловий вихід і оптичне пропускання полікристалів зростає пропорційно температурі пресування до оптимальних значень кожного із матеріалів (100ºC для стильбену, 120ºС для антрацену і 165ºС для п- терфенілу).

Ключові слова: стильбен. антрацен, п-терфеніл, умови отримання, полікристалічний сцинтилятор, гранули, технологічні прийоми.

З авторефератом дисертації Лазарєва І.В. можна ознайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!