Відбувся захист кандидатської дисертації

У четвер 03 грудня відбувся захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК "ІМК" НАН України Ткачової Тетяни Миколаївни на тему "Механізми взаємодії комплексів на основі неорганічних наночастинокі органічних молекул з модельними мембранами та живими клітинами". Науковий керівник - доктор фіз.-мат. наук Єфімова С.Л.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02- біофізика.

Дисертаційна робота присвячена встановленню механізмів взаємодії органічних молекул з неорганічними наночастинками на основі ортованадатів рідкісноземельних елементів ReVO4:Eu3+ (Re = Y, Lа, Gd) та діоксиду церію СеO2, та гібридних комплексів неорганічні наночастинки/органічні молекули з модельними мембранами та живими клітинами.

Встановлено, що у водних розчинах неорганічних НЧ ReVO4:Eu3+ (Re = Y, Lа, Gd) при додаванні катіонних барвників завдяки електростатичній взаємодії відбувається адсорбція молекул барвника в приповерхневому шарі НЧ, а в деяких випадках, їх впорядкована агрегація та утворення складних комплексів неорганічні НЧ/органічні молекули. Запропонована модель комплексів, що утворюються.

Використовуючи метод ратіометричної детекцїї флуоресценції та явище безвипромінювального перенесення енергії електронного збудження (Fоrster resonance energy transfer, FRET), вивчено кінетичну та термодинамічну стабільність комплексів НК органічні молекули на основі неорганічних (НЧ GdYVО4:Eu3+ та СеО2) та органічних (міцели ДСН та ліпосоми ФХ) наноносіїв. Встановлено, що комплекси на основі неорганічних НЧ є інертними високостабільними системами за кімнатної та фізіологічної температури.

Оцінено ефективність та динаміку накопичення наноносіїв різних типів у живих клітинах. Розраховані константи швидкості наночастннок GdYVО4:En3+та СеО2 забезпечують більш швидке вивільнення вилучення та «час напіввиведення» барвників з наноконтейнерів різних типів при їх взаємодії з модельними мембранами та живими клітинами в експериментах in vitro, показують, що у випадку модельних систем, наноконтейнери на основі ліпофільного вмісту (ліпофільні барвники), у порівнянні з іншими носіями (міцели, ліпосоми). Показано, що додавання у наноконтейнер негативно заряджених або ліпофільних (холестерин) сполук дозволяє уповільнити процес вилучення активного компоненту, тобто дозволяє контролювати цеп процес. Параметри взаємодії НК з гепатоцитами щурів виявилися подібними до модельної системи мембран. Було показано, що процес взаємодії НК клітина може бути керованим, а НЧ GdYVО4:Eu3+ та СеО2 можуть бути використані у якості наноплатформи дня внутрішньоклітинної доставки гідрофобних компонентів.

Ключові слова: наноконтейнер, барвник, метод ратіометричної детекції флуоресценції, комплекс неорганічні наночастинки-органічні молекули, модельні мембрани, живі клітини.

З авторефератом дисертації Ткачової Т.М. можна ознайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!