Відбувся захист кандидатської дисертації

У середу 13 cічня відбувся захист кандидатської дисертації м.н.с. Інституту монокристалів НТК "ІМК" НАН України Масловського Юрiя Миколайовича на тему "Фiзичнi властивостi структурно-складних частинок". Науковий керівник - д. ф.-м. н., проф. Яновський В.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика.

Дисертація присвячена вивченню процесів і пошуку нових ефектів, що відбуваються зі структурно-складними системами, які мають внутрішні ступені свободи. У дисертації запропоновані прості моделі таких структурно-складних частинок та розвинуто ефективний підхід дослідження їх властивостей, який не спирається на термодинамічний формалізм. Було розглянуто одновимірні моделі структурно-складних частинок. Виявлено можливі кінематичні режими їх рухів та зміни, які виникають зі збільшенням кількості внутрішніх ступенів свободи, використовуючи як аналітичні, так і чисельні методи.

Виявилось, що у структурно-складних частинок при виконанні визначених у дисертації умов коефіцієнт відновлення може приймати значення більші за 1, і в такому випадку виникають аномальні режими відбиття. Методи дослідження було поширено на структурно-складні частинки з
зарядженими внутрішніми ступенями свободи. Отримано незвичайні режими рухів таких частинок у постійних електричних полях. Одержано спектр випромінювання.

Запропонована тривимірна модель структурно-складної частинки з внутрішніми ступенями свободи й відповідний біліардний формалізм. З'ясовано властивості ефективного багатовимірного біліарда. Виявлено режим незвичайного хаотичного блукання структурно-складної частинки. Встановлено закон розподілу енергії за внутрішніми ступенями свободи.

Ключові слова: структурно-складні частинки, пружне відбиття, внутрішні ступені свободи, біліард, фазовий простір, зовнішнє поле, хаотичність, режими рухів, випромінювання.

З авторефератом дисертації Масловського Ю.М.можна ознайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!