Відбувся захист кандидатської дисертації

У четвер 14 cічня відбувся захист кандидатської дисертації м.н.с. Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК "ІМК" НАН України Григорової Ганни Володимирівни на тему "Властивості гідрозолів на основі нанокристалів ортованадатів та їх взаємодія з барвниками". Науковий керівник - член-кореспондент НАН України Малюкін Ю.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Дисертацію присвячено дослідженню гідрозолів Gd0.7Y0.2Eu0.1VO4, Gd0.9Eu0.1VO4 та La0.9Eu0.1VO4 з контрольованими геометричними параметрами твердої фази. Показано, що колоїдні розчини проявляють властивості гідрофобних золів з негативно зарядженою поверхнею наночастинок. Визначено пороги швидкої коагуляції для деяких неорганічних електролітів, ПАР та барвників. Показано, що характер коагуляції досліджуваних гідрозолів під дією неорганічних солей відповідає класичному правилу Шульце-Гарді і основним висновкам теорії ДЛФО. Досліджено поведінку наночастинок гідрозолів у фізіологічних середовищах. Отримані дані про агрегативну стійкість золей можуть застосовуватися для планування умов проведення біологічних експериментів з наночастинками.

Методами оптичної спектроскопії вивчена взаємодія між наночастинками Gd0.7Y0.2Eu0.1VO4, Gd0.9Eu0.1VO4 та La0.9Eu0.1VO4 з різним форм-фактором та деякими катіонними барвниками різних класів (Cyan-βTh, пінаціанол, метиленовий блакитний та нільський блакитний). Встановлено, що електростатична взаємодія приводить до збільшення локальної концентрації барвника в приповерхневому шарі з наступною адсорбцією молекул барвника на поверхні наночастинок і утворенням упорядкованих агрегатів завдяки міжмолекулярним взаємодіям π-систем адсорбованих молекул барвника. Показано, що барвник Cyan-βTh в присутності наночастинок утворює складні J-агрегати з різним ступенем впорядкованості та / або числом молекул в агрегаті, а молекули барвників нільського блакитного, метиленового блакитного, та пінаціанолу в інтегральних гібридних системах «барвник-наночастинка» утворюють впорядковані стопочні агрегати Н-типу, причому ефект Н-агрегації
барвників знижується в ряду сферичні-веретеноподібні-стрижнеподібні наночастинки. Таким чином, неорганічні наночастинки виступають у ролі своєрідних «темплатів» для утворення агрегатів барвника, а ступенем упорядкованості молекул в агрегаті можна керувати за допомогою форм-фактора наночастинок.

Визначено фізіологічні умови інкубації наночастинок з біологічними об'єктами і продемонстрована можливість застосування наночастинок
ортованадатів, активованих європієм, як біологічних зондів. Вперше виявлено здатність даних наночастинок розміром ~ 2 нм проникати в клітини печінки і акумулюватися в області ядер.

Ключові слова: гідрозолі, наночастинки, ортованадати, коагуляція, агрегативна стійкість, катіонні барвники, спектрофотометрія, люмінесценція.

З авторефератом дисертації Григорової Г.В. можна ознайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!