Відбувся захист докторської дисертації

15 червня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України відбувся захист докторської дисертації с.н.с Інституту сцинтиляційних матеріалів, к.ф.-м.н. Тарасенка Олега Анатолійовича «Генерація зарядових станів і розмін їх енергії в органічних твердотільних сцинтиляторах». Науковий консультант - д.ф.-м.н., проф. Галунов М.З.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Роботу присвячено питанням розміну енергії зарядових станів, які виникають в ділянках високої густини радіаційного збудження, та впливу цього процесу на формування імпульсу радіолюмінесценції в органічних твердотільних сцинтиляторах. Досліджуються органічні монокристали, полістирольний сцинтилятор, органічні гетерогенні матеріали (полікристали, композиційні сцинтилятори).

Запропонований підхід уперше розглядає явище поляризації як фактор, що визначає особливості розміну енергії зарядових станів у трекових ділянках іонізуючої частинки. Показано, що ступінь впливу поляризаційних взаємодій залежить від густини пар зарядових станів. Отримано модельний опис формування сцинтиляційного відгуку в наближенні швидкої початкової рекомбінації гарячих зарядових станів. На відміну від формул Біркса, цей опис містить параметри, які визначаються з експерименту.

Встановлено механізми енергетичних втрат, які виникають безпосередньо після збудження іонізуючою частинкою органічних молекулярних середовищ. Уточнено послідовність процесів розміну енергії в ділянках високої густини радіаційного збудження органічних молекулярних середовищ враховує особливості впливу поляризаційних взаємодій на процес формування імпульсу радіолюмінесценції.

Ключові слова: поляризація, зарядовий стан, рекомбінація, іонізуюче випромінювання, трек частинки, органічний сцинтилятор, радіолюмінесценція.

З авторефератом дисертації Тарасенка О.А. можна ознайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!