Захист кандидатської дисертації пров. інж. ГНУ «НТК «ІМК» НАН України Бабака Миколи Леонідовича

У четвер 30 червня 2016 р. відбувся захист кандидатської дисертації пров. інж. ГНУ «НТК «ІМК» НАН України Бабака Миколи Леонідовича на тему «Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних композицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ». Науковий керівник – д.х.н. проф. Ліпсон Вікторія Вікторівна.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія.

У дисертаційній роботі здійснено синтез несиметричних етерів та естерів 1,4:3,6-діангідро­гекси­толів і встановлено законо­мірності зміни здатності їх до індукції холестерич­ної мезофази в нематичних розчинниках в залежності від типу замісників у хіральному ядрі молекул. Розроблено способи одержання діа­стерео­мерно чистих 5-арил-1Н-піроло-[3,4-d]триазол­іл-4,6-діонів, поєднаних з 1,4:3,6-діангідрогек­си­толо­вою моле­кулярною платформою C-N зв’язком, які ґрунтуються на реакціях [3+2]-біполярного приєднання азидів сахарів до N-арилмалеїн­імідів. Аль­доль­но-кротоновою конденсацією алобетулону з ароматичними і гетеро­циклічними аль­дегі­дами синтезовано 2-іліденові похідні алобетулону. Моди­фікація пропено­нового фрагмента в цих сполуках привела до нових високо­ефективних хіральних добавок до рідкокристалічних компози­цій з селектив­ним відбиттям світла у видимій області спектра, придатних для створення на їх основі матеріалів для малоенерго­ємних пристроїв відобра­жен­ня інфор­мації. На підставі даних рентгеноструктурних досліджень і роз­рахункових методів з’ясовано зв’яз­ок між особливостями їх молеку­ляр­ної будови і ефективністю індукування спі­раль­ного надмолекулярного впоряд­кування в мезофазах.

Ключові слова: заміщені 1,4:3,6-діангідро­гекси­толи, 2-іліденові похід­ні алобету­лону, хіральні добавки, здатність до закручування, рідкокриста­лічні компо­зиції, холестерична мезофаза.

З авторефератом дисертації Бабака М.Л. можна ознайомитись за посиланням

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!