Відбувся захист кандидатської дисертації

http://www.isma.kharkov.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/09/QDL06kMMo7c-202x300.jpg

У середу 21 вересня 2016 р. відбувся захист кандидатської дисертації м.н.с Інституту сцинтиляційних матеріалів Васюкова Сергія Олександровича на тему «Радіаційно-стимульовані процеси в активованих європієм діелектричних кристалів NaI та CsI». Науковий керівник — чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Гектін О.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Дисертаційна робота присвячена встановленню основних механізмів релаксації енергії іонізуючого випромінювання в діелектричних матрицях на прикладі модельних кристалів NaI і CsI, активованих та со-активованих іонами європію і талію; пошук можливих шляхів підвищення сцинтиляційної ефективності таких матеріалів за рахунок скорочення безвипромінювальних втрат в каналах релаксації енергії.

Було показано, що в CsI:Eu і NaI:Eu кристалів при низьких температурах (<100 К), коли дірки автолокалізуються і утворюються АЛЕ, передача енергії від АЛЕ до центрів Eu відбувається за рахунок реабсорбції. При кімнатній температурі для NaI:Eu, аналогічно з NaI:Tl, процес передачі енергії має рекомбінаційний характер, а саме, це пов'язано з послідовним захопленням носіїв заряду активатором. У випадку CsI:Eu перенесення енергії від решітки до активатору є дуже слабким при кімнатних температурах. Механізми передачі енергії від Tl до Eu центрів в NaI були також розглянуто. Показано, що світловий вихід кристалів NaI:Tl, Eu вище на 10-15% в порівнянні з NaI:Tl. Со-допування іонами Tl та Eu дозволяє змінювати спектрально-кінетичні характеристики та підвищити сцинтиляційну ефективність матеріалу.

Ключові слова: випромінювальна релаксація, центри світіння, екситон, 5d→4f випромінювальні переходи, механізм переносу енергії.

З авторефератом дисертації Васюкова С.О. можна ознайомитись за посиланням: автореферат.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!