Відбувся захист кандидатської дисертації

У вівторок 29 листопада відбувся захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України Аверченко Катерини Андріївни на тему "Механізми впливу редоксактивних наночастинок (ReVO4:Eu3+ і CeO2-x) на біоенергетичні процеси в мітохондріях". Науковий керівник: д.ф.-м.н. Єфімова С.Л.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2016.


Дисертаційна робота присвячена дослідженню механізмів впливу редоксактивних наночастинок (НЧ) на основі рідкісноземельних елементів (РЗЕ) на біоенергетичні процеси в мітохондріях (МХ). Отримані дані вказують на існування значних відмінностей у біологічної активності НЧ на основі РЗЕ в механізмах впливу на функцію МХ. Ці особливості визначаються фізико-хімічними параметрами, розмірами частинок, параметрами мікрооточення і вихідними характеристиками редокс-процесів в біосистемах. Здатність НЧ впливати на інтенсивність генерації радикалів узгоджується з їх здатністю порушувати процеси в МХ: виявлено найбільшу чутливість мітохондріального потенціалу (ΔΨm) клітин і процесів дихання і окислювального фосфорилювання до дії всіх, і, особливо, малих НЧ, виключаючи діоксид церію розміром 8-10 нм. Показано, що характер відповіді ΔΨm на вплив НЧ має вікові особливості і відрізняється за динамікою, ступенем змін і чутливістю до супресії при однакових концентраціях частинок. Знайдені особливості дії НЧ на мітохондріальну активність є підставою і важливим кроком для наступних етапів дослідження частинок з метою їх застосування в якості діагностичних агентів або терапевтичних препаратів.

Ключові слова: наночастинки, рідкісноземельні елементи, мітохондріальний потенціал, мітохондріальне дихання, окислювальне фосфорилювання, генерація радикалів, гепатоцити, тіолові протектори, редоксактивність, біоенергетика, механізми.

З авторефератом дисертації Аверченко К.А. можна ознайомитись за посиланням.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших успіхів!