Відбувся захист кандидатських дисертацій Гнапа Б.А. і Переверзєва М.В.

У п'ятницю 03 березня відбувся захист двох кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика молодших наукових співробітників Інституту сцинтиляційних матеріалів: Гнапа Б.А. і Переверзєва М.В.

Дисертація Гнапа Богдана Арленовича на тему "Люмінесцентна спектроскопія міжмолекулярної взаємодії ціанінових барвників DiO, DiIта DiD в нанопористих матрицях SiO2", науковий керівник - чл.-кор. НАН України Малюкін Ю.В.

У дисертаційній роботі досліджено вплив нанооб’єму пор SiO2 матриць на люмінесцентні властивості ціанінових барвників DiO, DiI та DiD, введених до них. Було показано, що внаслідок ефективної адсорбції барвників до нанопористої матриці їх локальна концентрація в порах значно підвищується у порівнянні з  концентрацією у розчині. Внаслідок цього виявлено значний вплив міжмолекулярної взаємодії на люмінесцентні характеристики досліджуваних барвників. Зокрема встановлено, що неоднорідний розподіл барвників DiI та DiDв нанопористих SiO2 матрицях з фрактальною розмірністю приводить до більш ефективного безвипромінювального перенесення енергії електронного збудження у порівнянні з деякими іншими наноструктурованими системами (міцелами і ліпосомами). У разі взаємодії у нанопорах SiO2 матриць барвників одного типу виявлено утворення ексимерів DiO, DiI та DiD, що є нетиповим для ціанінових барвників, що досліджувалися. Показано, що внаслідок обмеженого об’єму нанопор ціанінові барвники, при їх концентруванні, утворюють димери в основному стані, у яких дипольні моменти оптичних переходів молекул розташовані перпендикулярно. При збудженні однієї з молекул димеру, орієнтація його дипольного моменту змінюється, що приводить до формування ексимеру.

Ключові слова: люмінесценція, перенесення енергії, ексимер, ціаніновий барвник, нанопористаматриця.

З авторефератом дисертації Гнапа Б.А. можна ознайомитись за посиланням.

 

Дисертація Переверзєва Микити Володимировича на тему "Плазмонне підсилення люмінесценції J-агрегатів тіаціанінового та псевдоізоціанінового барвників наночастинками срібла та золота", науковий керівник - к.ф.-м.н. Соокін О.В.

У дисертаційній роботі досліджено вплив плазмонного резонансу металевих наночастинок на люмінесцентні властивості J-агрегатів ціанінових барвників. Досягнуто двократне підсилення люмінесценції J-агрегатів тіаціаніну (ТС) у водному розчині на відстані 16 нм від наночастинок срібла, що покриті полімерними оболонками з контрольованою товщиною. Запропоновано теоретичний опис екситон-плазмонної взаємодії у створеній системі, який передбачає 20-кратне підсилення люмінесценції при оптимальних умовах. Встановлено, що на ефективність плазмонного підсилення люмінесценції  впливають щільність контакту між агрегатами і наночастинками, узгодженість частот плазмонної і екситонної смуг і довжина делокалізації екситонів. Показано, що при формуванні J-агрегатів ТС і наночастинок срібла у поліелектролітних шаруватих плівках можна досягти 4-кратного підсилення люмінесценції J-агрегатів. При взаємодії J-агрегатів псевдоізоціаніну (РІС) з наночастинками золота у плівках досягнуто 8-кратного підсилення люмінесценції завдяки більшій довжині делокалізації екситонів у даних агрегатах. Встановлено, що низький квантовий вихід люмінесценції J-агрегатів РІС при їх формуванні у поліелектролітних плівках пов’язаний з процесом автолокалізації екситонів внаслідок сильної екситон-фононної взаємодії.

Ключові слова: люмінесценція, екситон, плазмон, J-агрегат, металева наночастинка, ціанін, полімерна плівка.

З авторефератом дисертації Переверзєва М.В. можна ознайомитись за посиланням.

 

Вітаємо здобувачів і бажаємо подальших успіхів!