Відбувся захист кандидатської дисертації Науменко В.О.

У п'ятницю 24 березня відбувся захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів Науменка В’ячеслава Олександровича на тему "Закономірності процесу видалення оксигенвмісних домішок із розтопів хлоридів і бромідів деяких s-елементів методом карбогалогенування". Науковий керівник - доктор хімічних наук, професор Чергинець В.Л.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Дисертація присвячена виявленню закономірностей перебігу процесу карбогалогенування розтопів галогенідів лужних та лужноземельних металів і визначенню кількісних характеристик спорідненості катіонної основи бро-мідних розтопів до оксид-іонів (індексів оксоосновності).
Методом розчинності визначено індекси оксоосновності розтопів KBr-NaBr, KBr-BaBr2 та KBr-LiBr при 973 К. Встановлено, що значення pIL хло-ридних та бромідних розтопів з подібним катіонним складом близькі. Встановлено, що хімічна стадія процесу карбогалогенування має другий порядок за оксид-іонами. Енергія активації приблизно дорівнює 200 кДж∙моль-1 для процесів обробки хлоридних розтопів дією CCl4 та 35 кДж∙моль-1 для обробки бромідних розтопів окиснювально-відновною па-рою «C+Br2». Така різниця в енергіях активації пояснюється різними енергі-ями зв’язку атома галогену у галогенуючому агенті. Визначено термодинамі-чні параметри утворення активованого комплексу (ΔH#, ΔS#). При зростанні спорідненості катіонної основи розплаву до оксид-іонів швидкість процесу карбогалогенування уповільнюється, а остаточна концен-трація оксид-іонів у розтопі зростає. Отримані результати дозволяють прогнозувати час та межі очищення методом карбогалогенування галогенідних розтопів залежно від їх індексів оксоосновності.

Ключові слова: розтопи, хлориди, броміди, розчинність, оксокислотність, індекси оксоосновності, карбогалогенування, енергія активації.

З авторефератом дисертації Науменко В.О. можна ознайомитись за посиланням.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших творчих успіхів!