Відбувся захист докторської дисертації Явецького Р.П.

У середу 17 травня 2017 р. відбувся захист докторської дисертації старшого наукового співробітника, к.ф.-м.н. Явецького Романа Павловича на тему: «Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y, Lu) і (Y1-xNdx)3Al5O12». Науковий консультант -член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Толмачов О.В.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Роботу присвячено визначенню закономірностей формування структури, фазового складу та властивостей нанодисперсних порошків і консолідованих матеріалів на основі рідкісноземельних оксидів (RE1-xEux)2O3 (RE=Y, Lu) і (Y1-xNdx)3Al5O12, а також розробленню фізико-хімічних основ технології одержання прозорих керамік в умовах дії високих температур або тисків.

Сформульовано фізико-хімічні закономірності створення прозорих керамік на базі тугоплавких оксидів рідкісноземельних елементів.  Запропоновано спосіб отримання нанозеренних оптичних керамік (Y0,99Eu0,01)2O3, що полягає у консолідації сферичних наночастинок при високих тисках в умовах фазового перетворення. Оптимізовано технологію одержання сцинтиляційної кераміки (Lu0,95Eu0,05)2O3 із середнім розміром зерна 50 мкм та лінійним оптичним пропусканням 50% на довжині хвилі 611 нм методом вакуумного спікання нанодисперсних порошків. Розвинуто уявлення щодо процесів синтезу та консолідації багатокомпонентних оксидних нанопорошків. Розроблено принципи керування структурно-фазовим станом високолегованих лазерних керамік (Y1-xNdx)3Al5O12 (x≤0,04), що формуються в умовах термічно-активованих фазових перетворювань. Отримано кераміку з оптичними втратами на рівні 10-2 см-1 при 1064 нм, пористістю 10-3 об.% та диференційною ефективністю лазерної генерації 58% при діодній накачці на довжині хвилі 807 нм.

Ключові слова: функціональні матеріали, оксиди рідкісноземельних елементів, нанодисперсні порошки, прозора кераміка, фазові перетворення, структурно-фазовий стан, оптичні властивості.

З авторефератом дисертації Явецького Р.П. можна ознайомитись за посиланням.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших творчих успіхів!