Відбувся захист кандидатської дисертації Мурликіної М.В.

У четвер 21 вересня відбувся захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника ДНУ "Інститут монокристалів" НАН України Мурликіної Марини Володимирівни на тему "Аміноазоли в керованих багатокомпонентних реакціях за типами Дьобнера, Грьобке та Угі". Науковий керівник - доктор хімічних наук, професор Чебанов В.А.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія.

Дисертаційна робота присвячена розробці синтетичних підходів до збільшення молекулярної різноманітності гетероциклічних сполук у реакціях за типами Дьобнера, Грьобке та Угі за участю аміноазолів із застосуванням декількох стратегій генерування молекулярної різноманітності.

Селективне перемикання між альтернативними напрямками реакції за типом Дьобнера за участю 5-аміно-3-арилпіразолів або 3-аміно-1,2,4-триазолу, гідрокси- або метокси- заміщених бензальдегідів та піровиноградних кислот відбувається шляхом варіювання температурного режиму та структури вихідних компонентів із одержанням бензоксазоцин-, гетероароматичних піридин- та тетрагідропіримідинкарбонових кислот; триазоліламінотетрагідро-, 7-гідрокси-тетрагідро- та дигідропіримідинкарбонових кислот або піролонів.

Досліджено низку аміноазолів в ізоціанідних реакціях. 5-Аміно-N-арилпіразол-4-карбоксаміди є реагентом конденсації Грьобке з формуванням імідазопіразолокарбоксамідів. 3-Аміно-5-метилізоксазол є першим аміноазолом, який використано як амінну компоненту в реакції Угі з утворенням продуктів, які далі зазнають хемокерованих пост-перетворень із формуванням 2-арил-N-трет-бутил-2-(5-метилізоксазол-3-іламіно)-ацетамідів або 5-арил-3-трет-бутил-1-(5-метилізоксазол-3-іл)-імідазолідин-2,4-діонів залежно від природи розчинника та промоутера.

Комбінація двох багатокомпонентних реакцій Дьобнера та Угі дозволила ввести до структури продуктів Угі азолоазиновий фрагмент у результаті взаємодії раніше синтезованих 6-арил-3-метил-1H-піразоло[3,4-b]піридин-4-карбонових кислот із ароматичними альдегідами, амінами та трет-бутилізоціанідом.

Ключові слова: аміноазол, саліциловий альдегід, піровиноградна кислота, ізоціанід, багатокомпонентна реакція, стратегія генерування молекулярної різноманітності.

З авторефератом дисертації Мурликіної М.В. можна ознайомитись за посиланням.

Вітаємо здобувача і бажаємо подальших творчих успіхів!