Доповідь співробітника НТК ІМК на засіданні Президії НАН України

У середу 11 жовтня 2017 р. на засіданні Президії НАН України було заслухано наукову доповідь заступника директора ІСМА з наукової роботи, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Малюкіна Юрія Вікторовича  на тему «Новітні люмінесцентні наноматеріали: фундаментальні властивості, біомедичні та технічні застосування».

В НТК ІМК (ІСМА) було синтезовано широке коло нанодисперсних матеріалів (нанокристали та гібридні органіко-неоганічні композити, J-агрегати, високопористі наноматеріали та ін.) та проведено дослідження механізмів формування їх люмінесценції. Завдяки плідній співпраці з інститутами НАНУ та НАМНУ та організаціями біомедичного профілю (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. П.Е. Кавецького, Інститут мікробіології і вірусології ім. К.Д. Заболотного, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини, Інститут медицичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України, Харківський національний медичний університет, Харківська державна зооветеринарна академія) по тестуванню наноматеріалів в експериментах in vivo та in vitro вдалося отримати низку піонерських результатів. Наприклад: встановлено селективне накопичування нанокристалів зі спеціальними властивостями в стовбурових ракових клітинах, завдяки чому спостерігається суттєве інгібування росту пухлин; зареестровано потужні радіопротекторні властивості нанокристалів; встановлена інсуліноподібна дія нанокристалів; розроблено нові препарати для лікування патологій  крупної рогатої худоби, що виявили позитивний ефект у перінатології, мамології, гінекології та андрології, та інші. Це свідчить про дуже високий потенціал застосування нанодисперсних матеріалів у якості складових лікарських засобів нового покоління та задля інших потреб біології, медицини і нанобіотехнологій. Тому цей напрям необхідно всіляко підтримувати.