Чл.-кор. НАНУ Толмачову О.В. виполнилося 70 років

Відомий учений в галузі матеріалознавства і технології оксид­них кристалів, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Володимирович Толмачов народився 24 жовтня 1947 р. Трудовий шлях розпо­чав молодим спеціалістом на радіофізичному факультеті Хар­ківського державного університету після його закінчення у 1970 р. З 1976 р. працює в Інституті монокристалів НАН Укра­їни, пройшовши шлях від провідного інженера до заступника директора з наукової роботи (1995-1997 рр. і з 2004 р.). Є на­уковим керівником створеного ним відділу кристалічних мате­ріалів складних сполук.

Основний напрям наукової діяльності О.В. Толмачова пов'я­заний з визначенням факторів, які впливають на ефективність функціонального відгуку кристалічних матеріалів під впливом зовнішніх збуджень залежно від їх складу, особливостей струк­тури і розмірних співвідношень для низькорозмірних об'єктів. Він отримав оригінальні дані щодо радіаційної стійкості моно­кристалів лужних, лужноземельних і рідкісноземельних боратів з різним типом упорядкування катіонної підґратки; визначив умови двовимірної кристалізації і фазового розпаду ансамблів упорядкованих моношарів органічних і металоорганічних мо­лекул; розробив нові ультрадисперсні порошки з сферичних частинок зі структурою «ядро в оболонці», які сприяють змен­шенню агломерації частинок як одного з основних чинників ущільнення порошків у процесах керамічної технології. Дослі­дження О.В. Толмачова останніх років спрямовані на вивчен­ня процесів консолідації і фазових перетворень при спіканні багатокомпонентних порошків рідкісноземельних оксидів для створення технології лазерної кераміки.

Творчий доробок О.В. Толмачова становить 3 монографії, понад 300 наукових статей і патентів, серед вихованців його наукової школи 14 кандидатів і 4 доктори наук. Він - лауре­ат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії НАН України ім. І.М. Францевича, нагороджений відзнакою НАН України «За наукові досягнення».

О.В. Толмачов є головою Спеціалізованої вченої ради Д 64.196.01, довгий час виконував обов'язки заступника головного редактора журналу "Функціональні матеріали".

На засіданні Вченої ради НТК "Інститут монокристалів" НАН України, яке відбулося 24 жовтня, голова ради, академік НАН України В.П. Семиноженко, привітав ювіляра від імені Президії НАН України і вручив Відзнаку Національної академії наук України "За підготовку наукової зміни".

Також Толмачова О.В. з ювілеєм привітали директор Інституту монокристалів І.М. Притула, науковий керівник Інституту сцинтиляційних матеріалів, академік НАН України Б.В. Гриньов, представники Спеціалізованої вченої ради ї редакції журналу "Функціональні матеріали", його співробітники і всі присутні на засіданні.